منابع پایان نامه ارشد درمورد زنان سالم

تروماهای حین زایمان –عدم تشکیل ساکروم –اختلالات قلبی مانند هیپرتروفی سپتوم ونقص دیواره بین بطنی-سندرم کولون چپ کوتاه- هیرشپرونگ و عدم تشکیل دستگاه گوارشی و….
صرع
در زنانی که صرع دارند خطر داشتن نوزادانی که ناهنجاریهای ساختمانی داشته باشند ،۲ تا ۳برابر زنان سالم است. صرع خودش بروز ناهنجاری های مادرزادی را به طور مستقل از اثر

  منبع پایان نامه درباره کانال‌های، ۲-۴-، (CGP)، ۱۳

دیدگاهتان را بنویسید