پایان نامه رایگان با موضوع خون‌گیری، دتکتور، UV، دستگاهHPLC

را در مقادیر بسیار کم تغلیظ و سپس با دستگاهHPLC ساده با دتکتور UV اندازه‌گیری نمود.
۱-۲. بیان مساله
جهت اندازه‌گیری مقادیر Trace آریپیپرازول در مایعات بدن می‌بایست از متدی استفاده شود که به تیم پزشکی در تنظیم دوز دارو بدون نیاز به خون‌گیری و از طریق غیر تهاجمی کمک کند و قدرت شناسایی و تفکیک این دارو را داشته باشد. با استفاده

  منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۱-، اتمایزر............................................................................................................................................................................................۸، انژکتور، پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید