پایان نامه رایگان با موضوع دهنده،، آلی،، گیرنده،، هم‌زدن

دیواره فیبر قرار داشت استخراج شد. به دنبال آن این دارو از حلال آلی به داخل فاز گیرنده ی آب با ماهیت اسیدی که در داخل فیبر قرار داشت وارد شد. در این مطالعه فاکتورهای موثر در میکرواستخراج شامل pH فاز دهنده و فاز گیرنده، نوع حلال آلی، قدرت یونی فاز دهنده، دمای فاز دهنده، زمان استخراج و سرعت هم‌زدن بررسی و بهینه شد.
پس از استخراج

  پایان نامه رایگان با موضوع گزینش‌پذیری، مزاحمت‌ها، تغلیظ، تجزیه‌ای

دیدگاهتان را بنویسید