دانلود مقاله با موضوع اعتبارسنجی، مدل ریاضی، مدل پیشنهادی، الگوریتم ژنتیک

میهمان
دسامبر 29, 2018 0 Comment

است با بیشینه زودکرد هر کدام از کارهای آن سفارش. g_q-∑_(k=1)^(m_s)▒y_qsk =0 q=1, …, Z , s=Sاین محدودیت انجام شدن یا نشدن هر کار را تعیین میکند. اگر هیچ یک […]

دانلود مقاله با موضوع الگوریتم ژنتیک، مدیریت تولید، رضایت مشتری، هزینه نگهداری

میهمان
0 Comment

بیشینه زمان تکمیل و مینیممسازی بیشینه دیرکرد بررسی کرده و به کمک رویکرد دو هدفه الگوریتم تبرید شبیهسازی شده به حل آن پرداختند. همچنین همین نویسنده به کمک همکارانش (2009) […]

دانلود پایان نامه با موضوع کتابداران، مشارکت کتابداران

میهمان
0 Comment

استفاده‌ می‌‌نمایند (که‌ در چهار فرضیه‌ جداگانه‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ گردید). 2. آیا تفاوت‌ معنی‌ داری‌ بین‌ الگوهای‌ تصمیم‌ گیری‌ مدیران‌ مرد و زن‌ ، دارای‌ تحصیلات‌ مدیریت‌ و فاقد […]

دانلود پایان نامه با موضوع خدمات کتابخانه ها، پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، من قوام بخش

میهمان
0 Comment

می‌خواند.2-4-2- دورنگار (فاکس مایل)26 با کمک فاکس می‌توان تصویر دقیقی از یک نسخه اصلی را (با استفاده از بی سیم یا شبکه تلفنی) ارسال نمود به طوری که توسط گیرنده […]

تحقیق درمورد مورفولوژی

میهمان
0 Comment

(الف) 2-14 تصویر SEM محصولات به‏دست آمده در °C 100 را نشان می‏دهد. این تصویر نشان‏دهندۀ نانوگل‏های تشکیل شده از نانوسیم‏ها می‏باشد. طول و قطر نانوسیم‏ها به ترتیب در حدود […]

تحقیق درمورد میزان استفاده

میهمان
0 Comment

ن پارامترهای بهینه (غلظت نیکل در محلول و دمای زیرلایه) دو دسته آزمایشات جهت لایه‏نشانی فیلم‏های NiO بدون آلایش انجام شد. در دستۀ اول آزمایشات، برای به دست آوردن غلظت […]

تحقیق درمورد تغییر رنگ

میهمان
0 Comment

(a) لایۀ نازک NiO خالص و (b) لایۀ نازک NiO با آلایش 50% کلرید لیتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82شکل 4-6 حساسیت حسگر A به بخار استون در دماهای مختلف ………………………………………………. 84شکل 4-7 […]