مقالات و پایان نامه های سری یازدهم

سامانه پژوهشی - بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات  ...

قلمرو زمانی مورد بررسی نیز بهار و تابستان سال ۱۳۹۲ می باشد.۱-۸-۳-۱) قلمرو زمانی از نظر اجرای تحقیقفرآیند اجرای تحقیق حاضر از ابتدای بهار سال ۱۳۹۲ با گردآوری اطلاعاتی در […]

دسته بندي علمی - پژوهشی : 
بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات  ...

سطح بین المللی شدنزماننمودار ۲-۱) فرآیند بین المللی شدن شرکت هامنبع:قره چه و شمشیری، ۱۳۸۹مرحله اول: تمرکز بر بازار داخلیدر این مرحله، شرکت فقط علاقهمند به فعالیت در بازارهای داخلی […]

تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۳۸

محرابی جواد،بابای اهری مهدی،طاعتی مریم،۱۳۸۸،ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتیاط با مشتری (CRM) در بانک ملت،مجله مدیریت توسعه و تحول ۴(۱۳۸۹)۷۱-۶۱ عباسی،محمد رضا،ترکمنی،محمد،۱۳۸۹،مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با […]

سامانه پژوهشی - 
تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۳۵

بیشترین ۴۹ ۵۰ ۳۰ ۳۵ ۳۴ کشیدگی ۰٫۰۸۲ ۰٫۶۶۷ ۰٫۳۰۸ ۰٫۸۱۰ ۰٫۱۰۳- چولگی ۰٫۶۰۸- ۰٫۴۸۰- ۰٫۳۳۹- ۰٫۴۷۷- ۰٫۱۴۴- انحراف معیار ۴٫۳۹۲ ۳٫۹۴۴ ۲٫۷۲۱ ۳٫۰۵۹ ۲٫۱۷۴ ۴-۷-۱: نمودار هیستوگرام متغیر” توانایی […]